Konkursai

„Frygų susitikimas su Olimpinių žaidynių 2024 dalyviais“

KONKURSO NUOSTATAI

I. KONKURSO TIKSLAS

1. Skatinti moksleivių domėjimąsi prancūzų kalba, jų saviraišką ir kūrybiškumą.

II. KONKURSO ORGANIZATORIUS

2. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija (toliau – Organizatorius).

III. KONKURSO DALYVIAI

3. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 6–12 kl. mokiniai.

4. Iš vienos mokyklos konkursui galima pateikti 2 darbus. Vieną darbą gali kurti vienas arba du mokiniai.

IV. KONKURSO TURINYS

5. Dalyviai Organizatoriui turi pateikti komiksą tema „Frygų susitikimas su Olimpinių žaidynių 2024 dalyviais“ . Komiksas turi turėti pavadinimą. Komiksas yra kuriamas mokinio pasirinkta kompiuterine programa (pvz.: MS Paint, TuxPaint, Paint.net, Paint, Drawing for children, Scratch, Inkcape, https://bomomo.com ir kt.) arba piešiamas bet kuria technika. Komiksas turi tilpti į vieną A4 formato lapą, susidedantį iš 6 komikso paveikslėlių.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konkursas vyks 2024 m. sausio 15 d. – kovo 31 d.

7. Darbus siųsti iki 2024 m. kovo 31 d. 24.00 val. adresu: alpf2023@gmail.com

8. Dalyvavimas konkurse yra savanoriškas ir nemokamas.

9. Siųsdami komiksą konkursui dalyviai turi pateikti šiuos asmens duomenis: dalyvio/ių

vardas, pavardė, mokykla, klasė, el. paštas, dalyvio/ių prancūzų kalbos mokytojo

vardas, pavardė, el. paštas.

10. Asmeniniai dalyvių duomenys gali būti naudojami tik vadovaujantis ES Bendruoju

duomenų apsaugos reglamentu. Dalyviai sutinka, kad konkurso Organizatorius

elektroniniu būdu kaups ir naudos jų asmeninius duomenis tik konkurso tikslais.

11. Už atrankos procedūrą bus atsakinga vertinimo komisija, kurią sudarys Organizatoriaus

atstovai.

12. Atrankos kriterijai: dalyvių amžių atitinkantis komikso pasakojamos istorijos

išbaigtumas, formos ir turinio atlikimo darna; ir idėjos įgyvendinimo kūrybiškumas

(estetiškumas, tikslinis meninių raiškos priemonių ir technikų naudojimas); komikso

originalumas (idėja, dialogai, emocijos ir kt.); komikso kalba, atitinkanti dalyvių

prancūzų kalbos mokymosi trukmę.

13. Nugalėtojų darbai bus publikuojami Organizatoriaus interneto svetainėje ir

socialinio tinklo Facebook puslapyje.

14. Konkursui pasibaigus Organizatorius informuos nugalėtojus/nugalėtojų grupes el.

paštu, jie taip pat bus paskelbti Organizatoriaus interneto svetainėse bei Facebook

puslapyje.

15. Dalyviai suteikia Organizatoriui vietos ir laiko požiūriu neribotą, o turinio pažiūriu

konkursu apribotą teisę, visais galimais būdais naudoti jų konkursui atsiųstus

komiksus. Ypač pabrėžtina teisė publikuoti komiksus ir padaryti juos viešai

prieinamus.

16. Naudojimo teisės suteikiamos nemokamai.

17. Dalyviai užtikrina, kad į jų atsiųstus komiksus tretieji asmenys neturi jokių teisių, pvz.,

autorių teisių, kitų gretutinių ar asmeninių teisių, ir kad jie gali laisvai disponuoti šiais

komiksais.

18. Dalyviai iš anksto atleidžia Organizatorių nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų,

kurios remtųsi teiginiu, kad aukščiau esantis užtikrinimas neatitinka tikrovės.

19. Organizatorius turi teisę naudoti atsiųstus komiksus, tačiau neprivalo to daryti.

20. Bet kokiu būdu naudodamas dalyvio/ų komiksus Organizatorius nurodys autoriaus/ų

pavardę/s.

21. Organizatorius turi teisę konkurse neeksponuoti: neatitinkančių konkurso reikalavimų,

(tematikos ar formato, be metrikos, neetiškų bei neestetiškų kūrinių, nukopijuotų

(plagijuotų) darbų); už autoriaus teisių pažeidimus, pagal galiojančius teisės aktus,

atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai ir mokytojai.

VI. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

22. Visiems dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams išrašomi Organizatoriaus

padėkos raštai, o nugalėtojams įteikiami konkurso rėmėjų prizai.

_______________________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *